Седемте космически принципа в Учението на Тот – Хермес

Седемте космически принципа в Учението на Тот – Хермес

1.Принцип на разумността.

Всичко е разум. Вселената е ментална. Навсякъде присъства  умствената (мисловна) енергия.

2.Принцип на съответствията.

Както горе така и долу. Всяко нещо на небето има своето съответствие на земята. Всяко нещо в духовния свят има аналог във физическия.

3.Принцип на вибрациите (движението).

Всичко е в различни вибрации. Нищо не е неподвижно. Всичко тече и всичко е в движение. Всичко се променя.

4.Принцип на полярността.

Всяка истина има и обратна страна. Всичко в двойно и има своята противоположност. Всяко нещо съществува като положително и отрицателно и в тяхното единство се състои хармонията.

5.Принцип на ритъма (цикличността).

Всичко съществува на приливи и отливи, изразяващо се в действие и противодействие, в напредък и отстъпление. Всичко е на принципа на махалото – редуване на правилни цикли.

6.Принцип на каузалността (причиността).

Нищо не е случайно. Всичко следва определена закономерност. Тя се изразява в причина – следствие – причина.

7.Принцип на зараждането (на пола).

Всяко нещо има мъжко и женско начало. Зараждането присъства навсякъде, както във физическият свят, така и в умственото и духовно поле.

 

Comments are closed.